آموزش لهجه اصفهونی در سه سوت -طنر

آموزش لهجه اصفهونی در سه سوت -طنر - تصویر 1

>>1- مضاف و موصوف همیشه «ی» میگیرد

>>مثال: درِ باغ ===» دری باغ

گل قشنگ ===» گلی قشنگ

آدم خوب ===» آدمی خُب

>>2- «د» ما قبل ساكن قلب به «ت» میشود

>>مثال: پراید ===» پرایت

آرد ===» آرت

>>3- واو ساكن آخر كلمه به «ب» قلب می شود

>>مثال: گاو ===» گاب

>>4- اصولاً در هر كجا كه فتحه قشنگ باشد كسره بكار میرود و هر كجا كه كسره كلمه را زیبا میكند فتحه بكار میرود

>>مثال برای فتحه: اَز===» اِز

قفَس ===» قفِس

اَزَش ===» اِزِش

بِِزَن ===» بِِزِن

>>مثال برای كسره: اِمروز===» اَمروز

جمعِه===» جمعَه

سِفید===» سَفید

حِیفِ===» حَیفس

فِشار===» فَشار

>>5- صدای « اُ » هیچ جایگاهی نداشته و به «او» تبدیل میشود.

>>مثال: شما===» شوما

كجا===» كوجا

چادر===» چادور

>>6- حرف «و» در قالب حرف ربطی به به «آ» تبدیل میشود

>>مثال: من و تو و حسن ===» منا تو آ حسن

>>7- اصولا خود « آ » به عنوان یك حرف ربط به كار میرود

>>مثال: من هسم، آ بابامم هسن

>>در ضمن حرف « آ » به معنای «به علاوه» هم به كار میرود

>>مثال: 5+4+3 ===» 5 آ 4 آ 3

>>8- حرف « ه » در لهجه اصفهانی به نوعی نابود شده

>>مثال: بچه ها ===» بِچا

گربه ها ===» گربا

میجهد===» می جِد

>>ه در آخر افعال به «د» ساكن بدل میشود.

>>بره===» برد

بشه===» بشد

>>«ه» به ی تبدیل میشود.

>>بهتر===» بیتِرِس

سر راهی===» سری رایِس

گربه===» گربیِه

>>«ه» به «ش» تبدیل میشود.

>>بهش میگم ===» بشش میگم

>>«ه» به «و» بدل میشود.

>>ما هم می آییم ===» ما وَم میَیم

>>نكته: به غیر اول شخص مفرد حروف «خوا» به «خ» تبدیل میشود

>>میخوای ===» می خَی

>>9- در برخی افعال حرف «ی» به «اوی» تبدیل میشود

>>میشنوی===» میشنُوی میگی ===» میگوی

>>10- اگر حرف اول كلمه «ب» یا «ن» باشد و حرف سوم «ی» یك «ی» بعد از «ب» یا «ن» اضافه میشود

>>بگیر===» بیگیر

بشین ===» بیشین

بریز ===» بیریز

ببین ===» بیبین

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل

منبع: پارس ناز

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه