رویکردها، تحولات و زمینه های مناسب برای کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی

رویکردها، تحولات و زمینه های مناسب برای کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی

رویکردها، تحولات و زمینه های مناسب برای کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی,
● چکیده :
پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، روشهای جدید همکاری و مشارکت را بین مؤسسات آموزش کشاورزی را ممکن ساخته است. اگر مراکز آموزش کشاورزی بخواهند خود را تحولات وپیشرفتهای سریع علم و تکنولوژی همگام سازند، لازم است اساتید و آموزشگران بطور مستمر با بکارگیری فناوری اطلاعات دانش خود را روزآمد سازند. تحولات حوزه فناوری اطلاعات همواره نظامهای آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است. باتحول سریع علوم وفنون جوامع معاصر بطور فزاینده ای در حال تنوع، پیچیده شدن و تحول اند. همگام با چنین تحولی، فرایند آماده سازی نسل جوان به عنوان متفکران مستقل، مولد ورهبران آینده باید متحول شود. اما، تحول در فرایند فعالیتهای آموزش کشاورزی نیازمند تحول در نگرش و بینش طراحان و مجریان برنامه های درسی، باز نگری وبازآزمایی سازه های برنامه های آموزشی است.
مهمترین قابلیتهای فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی کشور، کمک به کاهش هزینه ها و افزایش کارآمدی در استفاده از منابع موجود، آماده‌سازی فراگیران برای ورود به بازار کار، تسهیل و کارآمد سازی فعالیتهای تحقیقاتی و کمک به کاربردی کردن یافته های پژوهشی، ایجاد شرایط اجزای شیوه های مناسب آموزشی و افزایش علاقه دانشجویان است.
مقاله حاضر به ارائه درباره تحولات ناشی ازفناوری اطلاعات در توسعه آموزش کشاورزی، کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی، مزایای کاربرد اینترنت در آموزش کشاورزی، اهداف فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی، ضرورت تحول در آموزش کشاورزی با استفاده از فناوری ��طلاعات،رویکردهای کاربردفناوری اطلاعات در برنامه های درسی و.... نتیجه گیری و پیشنهادات می پرداز د.
● مقدمه :
ایجاد تحولات سریع و روز افزون در جوامع باعث شده تا آموزش نقش متفاوت ودر عین حال پیچیده ای داشته باشد. آموزش،بویژه درکشاورزی با چالش هایی در راستای ایجاد کشاورزی پایداروتوسعه روستایی مواجه است. آموزش کشاورزی می تواند نقش مهمی در آماده سازی کشاورزان، محققان، فراگیران، آموزشگران، مروجان و اعضای مجتمع های کشت وصنعت، برای کمک به جمعیت در حال رشد و دستیابی بیشتر به خودکفایی داشته باشد. دستیابی گسترده به پایگاههای اطلاعات الکترونیکی و منابع اطلاعاتی، بکارگیری فناوری اطلاعات درآموزش کشاورزی وکاربرد عملی فنون آموزش نوجوانان وجوانان، راهکارهایی هستند که به دانش آموزان ودانشجویان یامی دهند که چگونه مسائل ومشکلات خود را حل نموده و راه حلهای مناسب را بیابند. استفاده از این راهکارها به تدریج باعث ایجاد روندی طولانی مدت در کسب حقایق و اطلاعات می گردد.
در سالهای اخیر، پیشرفت های روز افزون درفناوری اطلاعات ( از جمله اینترنت) زمینه همکاری و مشارکت بین مؤسسات و مراکزآموزش کشاورزی را بطور فزاینده ای هم دردرون کشورها وهم خارج از مرزها امکان پذیرساخته است. پیشرفتهای جدید جهانی در علم و فناوری اطلاعات، اثرات شگرفی بر مؤسسات ومراکز آموزش کشاورزی داشته است.
اگر مراکز آموزش کشاورزی می خواهند همگام با تغییر وتحولات سریع موجود در علم و فناوری پیش روند، این، امر نیازمند انجام آموزش های مداوم برای آموزشگران، دانش آموزان و دانشجویان و بهره برداران علوم کشاورزی، تبادل افکار درون سازمانی و برون سازمانی و برگزاری نشست های علمی با استفاده از کارگاههای آموزشی و بهره گیری خلاق و نوآور از نظامهای اطلاعات الکترونیکی و یادگیری از راه دوراست.
مقدمه آموزش کشاورزی را می توان به سه عامل عمده : فراگیر، آموزشگر وتجهیزات آموزشی تقسیم کرد و اثرات فناوری اطلاعات را حول این سه عامل در نظر گرفت. بایدتوجه داشت که منظور از تجهیزات آموزشی مواردی مانند کلاس، کتاب و ابزار آموزشی مانند رایانه، نرم افزار و وب است. با توسعه فناوری اطلاعات وگسترش کاربرد رایانه های شخصی، سیاری از موانع موجود بر سر راه کاربرد رایانه در آموزش از بین رفت.
رایانه ها به عنوان ابزارهای آموزشی وهمچنین ابزارهای بهبودمدیریت آموزش بکار گرفته شدند.شاهد افزایش کارآیی آموزشی، بوسیله برگزاری دوره های آموزشی پیوسته خواهیم بود. توانایی آموزشگران و فراگیران در دسترسی هرچه بیشتر به منابع وبه یکدیگر، سبب افزایش سرعت وعمق مطالعات می شود. این امر همچنین، هزینه آموزش را پایین می آورد وبه دانش آموزان و دانشجویان امکان می دهد، خود برنامه ریز، آموزش های خویش باشند.
در عصر اطلاعات، نظام آموزش کشاورزی علاوه بر گسترش کمی و تغییر شکل شیوه، کاهش هزینه های آموزشی از لحاظ محتوایی نیز دچار تحولات جدی خواهد شد. نظام آموزشی مذکور این امکان را فراهم می آورد که خلاقیت، استعداد و توانایی های بالقوه هر فراگیر، متناسب با علایقی که دارد بارور شود. در این نظام، آموزشگران وکتاب های درسی از زبده ترین وبهترین افراد و انواع در سطح کشور یا حتی جهان خواهند بود که همه فراگیران بطور یکسان می توانند از آنها استفاده کنند.
ازآنجا که تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی ومنابع کتابهای درسی وکمک درسی با آخرین وپیشرفته ترین اطلاعات و فناوری در اختیار فراگیران قرار خواهد داشت، بطور طبیعی انتظار می رود که کیفیت آموزش و خروجیهای این نظام، نسبت به شرایط کنونی، بسیار مطلوبتر باشد. ادغام فناوری اطلاعات وارتباطات در نظام آموزشی کشور از جمله آموزش کشاورزی، علاوه بر ملاحظات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و ارزشی، مستلزم بستر سازی و آماده سازی دقیق، عالمانه، آگاهانه و همه جانبه نگری است. از آنجایی که نهادینه کردن فناوری اطلاعات در نظام آموزشی کشور، گذر از مراحل انتقال ایده، ایجاد، جذب وبومی سازی است، اشاعه ومستند را طلب می کند و دسترسی به منابع، ذخاِیر دانست و تجربیات جهانی به سهولت از این گذر کمک می کند. ا ستفاده مؤثر از فناوری اطلاعات یکی از مهمترین وظایف مراکز آموزشی در سطح کشور است.
امروزه با تغییر وتحولات جهانی وبه منظور ایجاد تطابق و پاسخ به واقعیات بخش روستایی و کشاورزی در کشورهای مختلف جهان وبه خصوص در کشورهای در حال توسعه، ضرورت بازنگری در آموزش کشاورزی ایجاب می کند اهداف و وظایف خاصی بنا بر مقتضیات زمان برای آن تعریف شود.
پیشرفتهای سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان چالشی برای نظامهای آموزشی مطرح شده که در صورت استفاده صحیح از آنها می توان از فرصت هایی که توسط بکارگیری فناوری اطلاعات خلق می شود برای رفع کاستیهای موجود بهره برد ودر غیر این صورت مراکز آموزش کشاورزی قادر نخواهد بود کارکردهای مورد نظر خود را که شامل تولید دانش، انتقال دانش و ارائه و نشر آن است، انجام می دهند.
مراکز آموزشی بایستی بتوانند بطور فعال محیط خود را سازماندهی و از منابع موجود درآن استفاده کنند.
● تحولات ناشی از فناوری اطلاعات در توسعه آموزش کشاورزی
توسعه این فناوری از یک سو بسیاری از امور زندگی را باتحول مواجه ساخته واز سوی دیگر فرصتهای بیشماری را به همراه آورده است. نظام آموزش کشاورزی نیز متأثر از این فناوری شده است و با توجه به تحولاتی که در این زمینه ایجاد شده و پتانسیل هایی که این فناوری در زمینه آموزش دارد باعث شده است که فرصت هایی برای گسترش آموزش کشاورزی ایجاد شود.
شرکت هایALTVISTA, CINNET رشد اینترنت رااز سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹، هزار درصد ذکر کرده اند. بدین ترتیب کاربران ایرانی نیز به شاهراههای اطلاعاتی راه یافته اند ومی توانند از طریق تار جهان گستر (World Wide Web) ار خدمات اینترنت به صورت متن، تصویر، صدا، فیلم به صورت چند رسانه ای استفاده نمایند. هم اکنون بسیاری دانشگاهها و مراکز آموزشی به پایگاههای داخلی وخارجی متصل هستند واز اشتراک منابع اطلاعاتی استفاده کنند. توجه به ابزارهای اطلاعاتی، از جمله شبکه هاوپایگاههای اطلاع رسانی که در مقیاس جهانی فعالیت دارند امری ضروری می باشد که برای دستیابی به این دانش واطلاعات در زمینه علوم مختلف کشاورزی می توان از طریق پایگاههای اطلاع رسانی به جستجوی اطلاعات پرداخت ودرتوسعه وتکمیل دانش کشاورزی از آن بهره گرفت. در حال حاضر دسترسی به چنین پایگاههایی در اکثر مراکز آموزشی کشورهای صنعتی به سادگی امکانپذیراست. با ارتباط مستقیم با گروههای متخصص موجود در سراسر دنیا از طریق پایگاههای اینترنتی، می توان از تجربیات سایر دانش پژوهان و آموزش گران علوم کشاورزی بهره برد و بخشی از امکانات این پایگاههای اطلاعاتی عبارتند از ؛
- انتقال پیام به شخصی یا گروه مورد نظر در نقطه ای دیگر از جهان در طی مدتی کوتاه
- دریافت مقالات از اکثر مراکز آموزشی، تحقیقاتی ودانشگاهی جهان
- دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آموزشی وتحقیقاتی
- تهیه برخی کتب و مجلات از طریق شبکه
- جستجو در آرشیو کتابخانه های دانشگاهها ومراکز تحقیقاتی
محیط آموزشی مجازی دیگر یک محیط بسته با تشکیلات و وظایف ثابت، محدود ومحصور در ابعاد فیزیکی نیست بلکه مجموعه ای از کارکردهای متنوع آموزشی، پژوهشی وخدمات تخصصی و فناوری اطلاعات را شامل می شود که میدانی پیوسته ومتحول از دانش جهانی را پوشش می دهد.
چنین محیط آموزشی، پویایی، تحرک و قابلیت انعطاف بیشتری برای همراهی با تحولات پرشتاب کنونی وجامعه متلاطم اطلاعاتی و تناسب با جامعه ونیازهای متحول و دنیای کار و پیشه دارد و می تواند دانش آموختگانی در حال دانش افزایی مداوم و کارآفرینی و دارای مهارتهای کاربردی برای ورود به عرصه زندگی تربیت کرد. چالش های علمی، پیچیدگی مشاغل وسیستم های ارتباطی آن چنان در تحول هستند که دیگر نمی توان با طرز تلقی گذشته و رویکردهای سنتی به فرایند تربیت و آموزش نسل جوان اندیشید.
تحقیقات نشان می دهد که دانش آموزان و دانشجویان هنوز در فرایند تحصیل، مشغول یادگیری مهارتهای پایه و مقدماتی هستند. آنها علاوه بر اینکه مهارتهای سطح بالا را که نیاز عصر اطلاعات است، نمی آموزند بلکه در اکثر نظامهای آموزشی از تجربه مربوط به حیات ذهنی محروم هستند.
نتایج سومین مطالعه بین المللی ریاضی و علوم ( timss ) که از طرف انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی طراحی وبه اجرا درآمده است نشان می دهد که درمحتوای دروس اکثر کشورها به مهارت، چندان توجهی نشده است.
● اهداف فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی
▪ آموزش فراگیران برای برطرف کردن نیازهای تخصصی آنها در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات
▪ ارتقاء و افزایش توانایی آموزشگران در زمینه بکارگیری فناوری اطلاعات در مراکز آموزشی : توانایی و مهارت آموزشگران در به کارگیری فناوری اطلاعات یکی از مهمترین عوامل موفقیت آموزش کشاورزی در بهره گیری مناسب از فناوری اطلاعات است.قبل از هر چیز آنها باید قادر به کارکردن با رایانه و استفاده از اینترنت باشند و بتوانند به خوبی از نرم افزارهای آموزشی به منظور ارتقای سطح آموزش استفاده کنند و با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در فراگیران، انگیزه ایجاد کنند.اینترنت را به عنوان منبع اطلاعاتی مناسب به آنها معرفی کنند و طرز استفاده صحیح از آن را به آنها آموزشی دهند.
▪ تجهیز مراکز آموزش کشاورزی به امکانات و ابزارهای مورد نیاز جهت گسترش فناوری اطلاعات : پیش نیاز مهم بکارگیری و استفاده مؤثر از فناوری در آموزش کشاورزی، توسعه زیر ساخت فناوری اطلاعات در اینگونه مراکز می تواند به گونه های مختلف مورد استفاده قرارگیرد.
▪ بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات برای تغییرساختار آموزشی : فناوری اطلاعات فرصت هایی جدید برای نظام آموزش کشاورزی فراهم کرده است،که با بهره گیری مؤثر از این فرصت ها وهمچنین پتانسیل –های موجود، می توان ساختاری در خور هزاره جدید بنا نهاد.
▪ استفاده از فناوری اطلاعات برای ایجاد فرصت های فراگیری و تحصیل برای همه فراگیران آموزش کشاورزی، از طریق آموزش الکترونیکی و آموزش از راه دور، نمونه هایی جدید از روشهای آموزشی هستند که با گسترش فناوری اطلاعات شکل گرفته وتوسعه یافته اند. این دو نوع آموزش، بسیاری از محدودیتهای روشهای موجود را ندارند وافراد بسیاری می توانند با توجه به شرایط خاص خود از آنها استفاده کنند. مشخصه عمده این نوع آموزشها،گستردگی، تنوع و قابلیت تغییر بر اساس استعدادها و علایق افراد است.
▪ استفاده از فناوری اطلاعات به منظور ارتقای کیفیت آموزش و بهبود روشهای تدریس : در حال حاضر روشهای آموزشی که در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، از کارآیی بالایی برخوردارنیستند ونمی توانند پاسخگوی بسیاری از نیازهای امروز جامعه باشند با بهره گیری مناسب ازفن��وری اطلاعات می توان کیفیت آموزش را افزایش داد. روشهایی نوین ابداع کرد، و فرایند انتقال مطالب درسی به فراگیران رابهبود بخشید. تنظیم برنامه درسی با توجه به علایق و استعدادهای فراگیران، فراهم کردن منابع اطلاعاتی مفید برای فراگیران و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات به عنوان وسایل کمک آموزشی از جمله این مواردند.
▪افزایش ارتباط میان مراکز آموزشی و جهان امروز، آموزشگران و فراگیران ضمن برقراری ارتباط با دیگر مؤسسات آموزشی، با آنها همکاری می کنند. از آنها کمک می گیرند و از این طریق افق دید غنی تری نسبت به دنیای بدون مرز بدست می آوردند.
▪ تولید فرایندهای نوآورانه در آموزش کشاورزی : توسعه استراتژی ها وهدف گیری های جدید در آموزش کشاورزی ویادگیری فرصتهای تازه برای برنامه ریزان آموزشی پدید می آورد. به منظور توسعه وبکارگیری فناوری اطلاعات، استقلال کافی به مراکز آموزشی داده می شود. و طرحهای جدید مراکز آموزشی برپایه استفاده بهینه از امکانات و مزایای فناوری اطلاعات اجرا می شود.
▪ گسترش تفکر خلاق، آموزش بر پایه فناوری اطلاعات، این امکان را به فراگیران می دهد که به صورت فعال و نوآورانه بیندیشند و از این ایده ها بصورت مشترک استفاده کنند.
▪ ارتقای سطح مدیریتی واداری در سیستم آموزش کشاورزی : فناوری اطلاعات موجب افزایش کارایی واثربخشی سیستم اداری ومدیریتی می شود واین افزایش در بالا بردن سطح کیفی آموزش نقشی مؤثر ایفا می کند.
▪ ایجاد چارچوبی جهت افزایش فرصت های آموزشی در محیطهای الکترونیکی در طول برنامه ریزی
▪ کنترل وارزیابی برنامه های آموزشی ؛ در این مورد، برنامه های راهبردی و کسب اطلاعات درباره سودمندی فناوری اطلاعات برای آموزشگران و فراگیران مراکز آموزشی، مورد توجه قرارمی گیرد. در این نظام، ابزارهای متناسب با نیازهای مدرسان و فراگیران برای تسهیل روند ارزشیابی وجود دارد.
▪ فناوری اطلاعات برای ایجاد تحول در نظام آموزشی متناسب با پیشرفتها : این بخش برتغییرات دائمی در نظام آموزشی تأکید دارد و برای دست یابی به این تغییرات باید موارد زیر بصورت مستمر در نظام آموزشی پیاده شود :
الف) آموزش حرفه ای آموزشگران وحمایت از آنها ؛ این امرمی تواند از طریق تقویت مراکز آموزش کشاورزی
و آماده سازی این مراکز برای تربیت مربیان، متناسب با تحولات برنامه های آموزشی تحقق پیداکند. ضمن اینکه، امکان ارتباط از راه دور از طریق رایانه، وارائه مطالب درسی آموزشگران از طریق ویدئو پروژکش ورایانه را در کلاسها داشته باشند وبا دستیابی به بانکهای اطلاعاتی، واژه پردازها، ودیگر نرم افزارهای کاربردیبه افزایش بهره وری برسند.
ب) تسهیلات مراکز آموزشی در هر ناحیه باید منابع و بودجه کافی برای فراهم کردن سخت افزار و نرم افزار، برگزاری دوره های پیشرفته فناوری اطلاعات برای اساتید و دانشجویان را در اختیار داشته باشد. در نظام جدید باید امکان بهره گیری از کتابخانه الکترونیکی وهمچنین امکان برقراری ارتباط مستقیم میان فراگیران با یکدیگر از طریق گپ الکترونیکی ( chat ) فراهم شود.
همه فراگیران از مهارتهای لازم سواد اطلاعاتی و رایانه ای بهره مند خواهند شد.۱۴.
متون ومحتوای دیجیتالی و کاربرد های شبکه، آموزش و یادگیری را متحول خواهد کرد.۱۵.
● رویکردهای توسعه فناوری اطلاعات در مراکز آموزش کشاورزی
فناوری اطلاعات برارزش فرایند یادگیری در مراکز آموزشی افزوده است. اینترنت یک نیروی محرکه برای بسیاری از پیشرفت های آموزشی وتحصیلی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.
مطالعه توسعه فناوری اطلاعات در بخش آموزش کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حداقل چهار رویکرد را که از طریق آن نظامهای آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات را اتخاذ و بکار برده اند مشخص می کند :
▪ رویکرد ظهور کننده :
مراکز آموزشی در این مرحله هنوز به روش سنتی و معلم محوری هستند، برنامه درسی افزایش در مهارتهای پایه را منعکس می کند، اما در مورد کاربردهای فناوری اطلاعات، آگاهی‌هایی وجود دارد،این برنامه در صورت مطلوب بودن، در حرکت بسوی مرحله بعدی کمک می کند.
▪ رویکرد کاربردی :
مراکز آموزش کشاورزی در این مرحله جهت افزایش کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه های گوناگون درسی با استفاده از ابزارهای ویژه و نرم افزارها، برنامه درسی فناوری اطلاعات را اتخاذ می کنند، این برنامه درسی در حرکت بسوی مرحله بعدی کمک می کند.
▪ رویکرد تر کیبی ( ادغامی ) :
این رویکرد در مراکزی دیده می شود که فناوری های کامپیوتری را در آزمایشگاه، کلاسهای درسی، کارگاهها، و دفاتر مدیریتی بکار می گیرند.
آموزشگران کشاورزی نیز روشهای جدید را که فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهره وری شخصی و روش حرفه ای آنها را تغییر می دهد، بررسی می کنند. در این مرحله برنامه درسی فناوری اطلاعات، تلفیق حوزه های درسی را برای انعکاس کاربردهای آن در دنیای واقعی آغاز می کند.
▪ رویکردتحولی :
مراکز آموزشی که از فناوری اطلاعات برای بازنگری و بازسازی مبتکرانه در سازماندهی استفاده می کنند. در مرحله تحول و دگرگونی قرار دارند.فناوری اطلاعات بصورت یک بخش سازنده، اما ناملموس در بهره وری شخصی وحرفه ای روزانه درمی آید.
● رویکردهای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا ) در برنامه های درسی
گرچه آموزش کشاورزی بطور معمول با پیشرفتهای سریع علمی در گذشته همگام بوده است ولی روند تحولات در دنیای کنونی خیلی سریعتر از گذشته به وقوع می پیوندد.دامنه پیشرفتهای علمی در زمینه هایی مثل بیوتکنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ( مدت زمان لازم برای سازگاری و مطابقت برنامه های درسی کشاورزی را با این موضوعات خیلی کوتاهتر کرده است. برای ایجادنظامی پاسخگو با تحولات فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی، مهمترین مرحله، سازماندهی مجدد برنامه درسی است. این به مفهوم آن نیست که برنامه درسی خاصی برای آ ن تعریف کنیم، بلکه چگونگی طراحی مجدد و سازماندهی مؤثر برنامه درسی برای استفاده از فناوری اطلاعات در فرایند یاد دهی – یادگیری مدنظر است.
فراهم کردن زمینه مناسب و هموار کردن مسیرحرکت از طریق طراحی مجدد برنامه های درسی مبتنی بر کاربرد فناوری اطلاعات ضروری است. این نگرش برای به خدمت گرفتن مطلوب فناوری اطلاعات بوسیله فراگیران و آموزشگران است. ازانیرو، در تدوین راهکارهای کاربرد فناوری هایی نو در برنامه درسی، برنامه ریزان درسی باید فناوری اطلاعات را به منزله یک محیط جدید برای یادگیری در نظر داشته باشند.
در زمینه تأثیر فناوری اطلاعات در برنامه های درسی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند اثر این فناوریها بر آموزش،اصلاحی و تدریجی است و تنها انتقال برنامه درسی سنتی کارامد- تر می کند ( رویکرد اصلاح گرا ). بر این اساس فناوریهای نو رویکرد انتقال دانش را تسریع می کند و نه متحول. بدین معنا که آموزشگران این فرصت راپیدا می کنند که برنامه درسی را به شیوه ای کارآمدتر انتقال دهند.برخی دیگر اظهار می دارند که فناوری اطلاعات، روشها واهداف آموزش رابصورت اساسی تغییر می- دهد ( رویکرد تحول گرا ). از این نظر، فناوری اطلاعات بر مرزهای ساختاری نظام آموزشی فایق آمده ونه تنها روش انتقال دانش راکارآمدتر کرده، بلکه موجب ایجاد زمینه اجتماعی جدیدی برای یادگیری شده است.
● برنامه ریزی درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات
برخی از صاحبنظران معتقدند که برنامه ریزی، فرایند طراحی با توجه به نیازهای فراگیران است. « دیوید برالت » برنامه ریزی را برنامه ریزی برای فرایندفرایند یاددهی– یادگیری مستمر می داند. در هر حال می توان گفت: که برنامه ریزی درسی شامل آموزش های کلاسی، فعالیت های فراگیران در محیط آموزشی، سرویس های ارتباطی، تجارب کاری، راهنمایی، مشاوره و سرویس های آموزشی است. عناصر اساسی برنامه ریزی درسی عبارتند از : نیازسنجی، تبیین اهداف آموزشی، تبیین استراتژی های مناسب برای ارائه محتوا، ارزشیابی برنامه و نحوه اشاعه برنامه است. باید توجه داشت که برنامه درسی به عنوان یک مبتنی فرایند، از عواملی مانند جامعه، دانش، میزان آگاهی افراد و یادگیری نیز تأثیر می پذیرد.
برخی برنامه ریزی درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات را تلفیق فناوریهای اطلاعات از جمله وب، با فرایند برنامه ریزی درس می دانند و برخی طرح و برنامه ریزی برای فرایند یاددهی _ یادگیری با بهره گیری از فناوری اطلاعات و راهنمایی یادگیران و دسترسی به مواد مبتنی بروب تسهیل می شود.
در یک نگاه کلی می توان بیان کرد که در برنامه ریزی درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات، لازم است که رویکرد برنامه ریزی تغییر یابد و استفاده از ابزارهای فتاوری در همه بخش های برنامه درسی مورد توجه قرار گیرد.
برخی مؤلفه های یک برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات عبارتند از : صفحات ( و ب ) فعالیت که در آن فغالیت های یادگیری برای فراگیران تبیین و تشریح می شود، صفحات آموزشگر که حاوی اطلاعات مفیدی برای آموزشگران، از جمله راهنمای برنامه درسی است. مکانیزم باز خورد که امکان ارتباط فراگیران با طراحان برنامه درسی و آموزشگران را فراهم می کند، ارزشیابی روی خط که فراگیران می توانند میزان یادگیری خود را ارزشیابی کنند ( اتصال به وب سایتهای مرتبط ). لازم به یادآوری است که عناصر برنامه درسی بروب در یک سیستم مدیریت یادگیری قابل ارائه است و به منظور افزایش سطح کیفیت فرایند آموزش، کنترل و مدیریت مطلوب آموزشی، بهره گیری از این سیستم ضروری است.
● نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای یاد گیری فراگیران
بر خورداری فناوری اطلاعات و ارتباطات از قابلیت ذخیره سازی، مرتب کردن و با��یابی مقادیر زیادی از اطلاعات، منابع متنوعی از پایگاههای اطلاعات را در اختیار فراگیران قرار می دهد. با استفاده از اینترنت و دیسکهای فشرده، دانش آموزان می توانند به منابعی ( نظیر تصاویر آرشیو روزنامه ها، سخنرانی ها یا فیلم -ها)دسترسی داشته باشند که ضرورتا" در کلاس های معمولی ویا کتابخانه مرکز آموزش موجود نیستند. اطلاعات چند رسانه ای در مورد موضوعات متنوع قابل ارائه هستند.
اسناد موجود در نقاط دور دست از طریق شبکه اینترنت قابل دسترسی است وبرقراری ارتباط الکترونیکی بین افراد علاقمند در سراسر جهان امکان پذیراست. دسترسی به این اطلاعات تقریباً همانند دسترسی به منابع سنتی تر کتابخانه ای مستلزم مهارتهای جستجو، برقراری ارتباط و ارزشیابی است. ماهیت تعاملی و مشارکتی این منابع است که امکان تجزیه و تحلیل خلاقانه اطلاعات را فراهم می آورد. فراگیران می تواننداز طریق جستجو و کاوش،برقراری ارتباط بین موضوعات علمی آشنا و جدید و جمع بندی اطلاعات گرد آوری شده از منابع گوناگون باترسیم و ارائه دیدگاهها ونظریات خود بپردازند. فراهم آوردن امکانات دسترسی به اطلاعات وتوانمند کردن دانش آموزان با استفاده از این امکانات به شیوه ای هدفمند و مرتبط به تقویت حس انجام دادن کارهای جدی و اصیل در وجود آنان کمک می کند.
یکی از نقش های مهیج فناوری اطلاعات و ارتباطات در محیطهای یادگیری فراگیران، برخورداری از قابلیت ارائه اطلاعات به شیوه های متفاوت و پویا شامل استفاده از تصاویر، صدا و حرکت است. ارائه داده ها و روابط آنها بصورت تصاویر ونمودار ها نمونه ای بارز از تسهیل درک و فهم، تفسیر و تجزیه وتحلیل اطلاعات است.
یکی دیگر از ویژگی های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات موقتی بودن آن است، بدین معنی که کاربران می توانند در کارهایی که انجام داده اند تغییراتی رااعمال ویا بدیل های دیگری را امتحان کنند وردی از تکوین ایده های خود بر جا بگذارند. از ویژگی موقتی بودن منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان در اصلاح متون با استفاده از واژه پرداز، دستکاری تصاویر گرافیک دیجیتالی، طراحی و ترکیب باز نمایی چند رسانه ای و تدوین صدا،تصویر و فیلم های تهیه شده با استفاده از دوربین های دیجیتالی استفاده شود. فناوری اطلاعات و ارتباطات با برخورداری از ویژگی تعاملی و ذخیره سازی، توانایی دستکاری و ارائه اطلاعات به اشکال گوناگون، امکان بالقوه ای را برای یادگیری فعال و تجربی فراهم می کند. در عین حال که فراگیران به فعالیتهای چالش انگیز نا محدود و کنترل نسبی سرعت، هدف وجهت فعالیتهای مذکور مشغولند، فرصتهایی برای توسعه وبکارگیری دامنه وسیعی از فعالیتهای شناختی برای آنان وجود دارد.● کاربرد های فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی
قابلیتهای ذیل رفع نواقص آموزش کشاورزی و انجام بهتر کارکردهای آن ( پژوهش ف آموزش و خدمات ) ارائه می شود.
▪ افزایش کارآمدی و اثر بخشی در استفاده از منابع موجود و کمک به کاهش هزینه ها : فناوری اطلاعات و از جمله اینترنت، دارای امکاناتی از جمله پست الکترونیک و کنفرانس های راه دور است که آموزشگران و فراگیران می توانند در بسیاری از موارد بدون نیاز به سفرهای طولانی و پرهزینه با پیشرفتهای علمی جهان همگام باشند.
مدیریت نظام آموزشی می تواند با بکارگیری فناوری اطلاعات بسیاری از هزینه های رفت و آمد را کاهش دهد، از هزینه های چاپی بکاهد، اجرای برنامه های آموزشی از راه دوربرای فراگیران و کارکنان، آسانتر ساختن امور مربوط به کنترل و گردش اطلاعات در سازمان با استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت و حذف تدریجی مدیریت میانی، به کوچک سازی سازمان و درنهایت کاهش هزینه های آموزشی و مدیریتی بپردازد. همکاری و ارتباط با دیگر مراکز آموزشی و تحقیقاتی بخش کشاورزی از فعالیتهای دیگری است که با کمک فناوری اطلاعات تسهیل می شود وبه گاهش هزینه ها کمک می کند. مراکز آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات، در جهت ارتقاء سطح آموزشی وپژوهشی وافزایش اثر بخشی اقتصادی خود، با ارزیابی میزان اجرای کار کردهای مورد نظر برای آنها به اهداف تعیین شده خود دست می یابند.
▪ آماده سازی فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار :
به دلیل کاهش شدید استخدام در بخش دولتی در کشورهای در حال توسعه، مدیران مراکز آموزش کشاورزی می بایست نیازهای بازار کار رابطور مداوم ارزیابی و بررسی کنند ونتایج آن را دربرنامه- ریزیهایدرسی کشاورزی مورد توجه قراردهند، تا بدین طریق آموزش کشاورزی بتواند فراگیرانی که توانا- ییها و مهارتهای موردنیاز بخش خصوصی و کارآفرینی را دارند تربیت کند. پیشرفتهای سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات وتأثیر آن بر تمام عرصه های زندگی انسان، فرایند جهانی شدن، لزوم کسب مزیتهای تولیدی کشاورزی، توانمندی کسب و انتقال سریع اخبار واطلاعات برای رقابت در بازارهای جهانی، بیانگر آن است که بسیاری از فرصت های شغلی آینده نیازمند توانمندی در فناوری اطلاعات است. در واقع نیروی کار ماهر، نیرویی است که بتواند به خوبی ازفناوریهای اطلاعاتی وارتباطی مربوط به حیطه تخصصی خود بهره ببرد.
▪ ایجادشراط اجرای شیوه های مناسب آموزشی و افزایش علاقه فراگیزان : استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی می تواند ضمن افزایش علاقه فراگیران، باعث سهولت ارتباط بین آموزشگران و فراگیران برای تبادل عقاید، اطلاعات وتعامل با محققان سراسر نقاط جهان بشود.
باید اطمینان یافت که از فناوری اطلاعات در مراکز آموزشی، بصورت روشهای صحیح آموزشی استفاده می شود وبطور مداوم ومنظم از آنها پشتیبانی می شود.
▪ تسهیل وکارآمدسازی فعالیتهای پژوهشی وکمک به کاربردی کردن یافته های تحقیقاتی : با بکارگیری فناوری اطلاعات، می توان ضمن ایجاد شبکه های علمی کارآمد و مؤثر، کاهش هزینه ها، با سرعت بیشتر وباکیفیت بالاتر به ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات بیشتر پرداخت. آموزش کشاورزی می تواند با استفاده از فناوری اطلاعات، ارتباط خود را با بخشهای مختلف اقتصادی،اجتماعی وعلمی داخل کشور حفظ کرده و از دانش بومی موجود درجوامع روستایی و کشاورزی بهره مند شود.
▪ استفاده مؤثر از ابزارهای فناوری اطلاعات مانند واژه پرداز ها، مدیریت پایگاهها و کاربرد صفحات گسترده و کاربرد مؤثر از این ابزار برای معرفی چند رسانه ای ها.
▪ استفاده از رایانه برای حل مسائل، جمع آوری اطلاعات، مدیریت اطلاعات، نمایش و تصمیم گیری.
▪ دانش ارائه موضوعات اخلاقی، قانونی و انسانی در زمینه استفاده از رایانه و فناوری.
۸. معرفی رایانه ومنابع فناوری مرتبط به منظور سهولت آ موزشهای مادام العمر و ادغام نقش آموزشگر و فراگیر.
▪ طراحی و ارزیابی یادگیری فراگیران از منابع فناوری
▪ کسب فرصتهای جدید برای یادگیری مادام العمر و ارتقای مهارتهای شغلی وحرفه ای برای مدرسان وایجاد مشاغل جدید برای دانش آموختگان.
▪ دگرگونی در نحوه سیستم های آموزش کشاورزی در سطح کشور.
▪ جذاب تر شدن فرایند یادگیری.
▪ ایجاد امکان انتخاب محتوای یادگیری توسط فراگیر.
▪ ایجاد رقابتهای سازنده بین مؤسسات ومراکز آموزشی ( برای تقویت توان علمی و آموزشی دانش آموختگان ).
▪ هماهنگ ویکسان سازی امکانات آموزشی برای همه فراگیران.
▪ افزایش بهره وری و کارآیی نظامهای آموزش کشاورزی.
▪ تغییر در محتوای متون درسی.
▪ استفاده از ابر رسانه ها در آموزش کشاورزی.
● نقش اینترنت در آموزش کشاورزی
قابلیتهای چند رسانه ای اینترنت، یعنی امکان دریافت فایلهای صوتی، تصویری، همراه با گرافیک غنی و سرعت بالای دریافت اطلاعات باعث شده که اینترنت با زندگی انسان امروزه، گره بخورد و بسیاری خود را نیازمند آن احساس کنند. درکنار قابلیتهای مختلف اینترنت،قابلیت آموزشی چه در قالب آموزشهای رسمی و چه به عنوان ابزارکمک آموزشی، گستردگی زیادی یافته است. وب به عنوان یک ابزار آموزشی تعاملی، در بسیاری از نظامهای آموزشی به خوبی جا افتاده وتأثیرش بر آموزش به عنوان یک ابزار آموزشی و یادگیری پویا، مورد توجه قرار گرفته است، واستفاده آموزشی از سایتهای اینترنت در کلاسها و آموزش پودمانی رشته های مجازی به سرعت در حال افزایش است.
گسترش مهارتها و قابلیتهای مرتبط با اینترنت به عنوان یک مهارت اصلی برای دانش آموزان و بکارگیری آن پس از پایان دوران آموزش، اهمیت یافته است. مطالعات نشان می دهد که آموزشگران به انعطاف پذیری در زمان یادگیری، عدم نیاز به مسافرت به خاطر آموزش، امکان ذخیره مطالب آموزشی، واستفاده از آن در زمانهای بعدی، توانایی سهیم شدن و استفاده از نظرات متخصصان اذعان داشته اند.مزیت نسبی آن را، هزینه پایین، صرفه جویی در زمان و دستیابی به اطلاعات می دانند. کاربردهای اینترنت در آموزش کشاورزی عبارت است از :
دسترسی بهینه به اطلاعات، بهبود ارتباطات محقق آموزشگر و کشاورز از طریق ایمیل ومکاتبه با پژوهشگران داخلی و خارجی، مدیریت بهینه اطلاعات، تأمین اطلاعات روزآمد وسریع، برگزاری جلسات و سمینارهای بحث اینترنتی و یکپارچگی منابع اطلاعات. سالها، تجربه تدریس آموزشگران، مزیت نسبی، آزمون پذیری، قابلیت مشاهده و پیچیدگی اینترنت در فعالیتهای آموزشی وپژوهشی اثر می گذارد.
به دنبال توسعه شبکه اینترنت، درحال حاضر این شبکه به یک مرجع مهم برای تدریس، تحقیق و ترویج اطلاعات کشاورزی و علوم محیطی تبدیل شده است.
باتوسعه وپیشرفت روزافزون علوم کشاورزی و محیط زیست، استفاده از اینترنت برای مدرسان، مروجان، محققان، دانشجویان و دانش آموزان رشته های کشاورزی لازم و ضروری است، زیرا قابلیتهای دسترسی در اینترنت بیشتر است. وبدین طریق اطلاعات کاربر در مورد مسائل مربوط به کشاورزی و محیط زیست روزآمد می باشد. تقاضای روز افزون برای کسب اطلاعات، اینترنت رابه یک وسیله کمکی با ارزش برای آموزش کشاورزی تبدیل کرده است. تمایل مراکز و مؤسسات آموزش کشاورزی به اطلاع رسانی مناسب ومفید ونیز کاهش هزینه ها از یک سو و افزایش قابلیت اعتماد و سهولت نسبی بکارگیری فناوری اطلاعات وهمچنین توسعه دانش فنی انتقال اطلاعات ونیز ادغام اجزای مختلف فناوری اطلاعات مانند قابلیت پردازش رایانه ای ونگهداری اطلاعات از سوی دیگر را می توان از عوامل زمینه ساز استفاده از ادوات انتقال الکترونیک اطلاعات در آموزش کشاورزی دانست.
بطور کلی، به دلایل زیر باید از خدمات اینترنت برای مطالعات آموزش کشاورزی بهره گرفت :
▪ برقراری ارتباط با سایر فراگیران، محققان و متخصصان کشاورزی درجهان در کمترین زمان و با کمترین هزینه.
▪ بحث وتبادل نظر درباره موضوعات یا سیاستهای به روز کشاورزی.
▪ استفاده از هزاران پایگاه اطلاع رسانی و کتابخانه در زمینه کشاورزی در سزاسز دنیا.
▪ دریافت مدارک، برنامه های رایانه ای و کتابهای مختلف در زمینه علوم کشاورزی.
▪ شبکه بندی و همکاری در سطح گسترده جهانی باپست الکترونیکی وگروههای مربوطه را باعث می شود.
▪ کاربر می تواند تعداد زیادی از اطلاعات و مجلات الکترونیکی رابه اشکال مختلف مانند گرافیکی، تصویری و متنی در آورد.
▪ دانش آموزان می توانند به منظور بررسی مشکلات وحتی تبادل نظر بدون توجه به مرزهای سیاسی و جغرافیایی با هم گفتگو کنند.
▪ برنامه درسی به یک رشته فعالیتها ومنابع به هم پیوسته و منظم تبدیل می شود.
اینترنت با داشتن قابلیتهایی مانند یوزنت، اف. تی.پی وتل نت و... دارد، دانشجویان و دانش آموزان را در جریان رویدادها و آخرین تجربیات علمی در سطح جهان قرار می دهد. استفاده از اینترنت در آموزش کشاورزی دارای مزایای ذیل می باشد ؛
- چشم انداز نوینی به دوره تحصیلی، محتوا وطرز بیان دارد.
- هزینه های تولید، تدوین و اجرای برنامه آموزشی از طریق اینترنت در مقایسه با روشهای دیگر از قبیل ماهواره و تلویزیون بسیار پایین است.
- سهولت در روزآمد سازی سریع اطلاعات در مورد علوم کشاورزی ومنابع آموزشی آن.
- فراگیران زیادی را تحت پوشش خود قرار می دهد ودرشرکت دادن افراد بدون هر گونه تبعیضی توانایی بالقوه ای دارد.
- سریع وآسان ارتباط برقرار می کند.
- انعطاف پذیری زمانی ومکانی بیشتری در مقایسه با ابزارهای آموزشی دیگر از قبیل تلویزیون، ماهواره دارد که در محدوده زمانی مشخص ارائه می گردند.
- آموزش on LINE ودر واقع آموزش از طریق ایمیل، CHAt، جلسات همزمان امکان پذیر است.● نتیجه گیری
فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک ابزار آموزشی درجهان مورد استقبال فراوان قرارگرفته است. بررسیهای انجام شده در جهان نشان داده است که اگرچه عمر فناوری اطلاعات درقالب اینترنت و سایرنمونه- های آن چندان طولانی نیست، اما بسیاری از کشورها به اهمیـت این موضوع پی برده و در این راه سرمایه گذاریهای مناسبی کرده اند ودر حال اصلاح نظام آموزشی خود براساس بازخوردهای حاصل از استفاده از فناوری اطلاعات هستند. هر چند کشاورزی با پیشرفتهای علمی روز گذشته خود را حفظ کرده است ولی روند تغییرات امروزه خیلی سریعتر است واین امر مستلزم آن است که برنامه های تحصیلی دائماً روزآمد گردند. دانش علمی خیلی سریع تغییر می کند و این امر بواسطه آن است که فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و ارتباط جهانی رابین محققان و آموزشگران تسهیل کرده است.
دانش جدید خیلی سریع قدیمی می شود پس ضروری است که دانشجویان و دانش آموزان علوم کشاورزی، مهارتها و روشهایشان را توسعه دهند تا بتوانند به یادگیری و گسترش صلاحیتهایشان در تمام زندگی حرفه ای وتحصیلی خود ادامه بدهند.
پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات (از جمله اینترنت) امروز روشهای جدید همکاری و مشارکت بین مؤسسات و مراکز آموزش کشاورزی را ممکن ساخته است. اگر این مراکز بخواهند خود را با تحولات و پیشرفتهای سریع علم وتکنولوژی همگام سازند لازم است اساتید و آموزشگران علوم کشاورزی بطور مستمر و دائمی وازطریق تبادل اطلاعات و نشستهای درون سازمانی و بکارگیری نظام اطلاعات الکترونیکی، دانش خود را روزآمد سازند. وظیفه مراکز آموزش کشاورزی آن است که شرایط لازم برای اطلاع رسانی مطلوب را به دانشجویان، و آموزشگران مهیا کنند تا آنها بتوانند به جدیدترین فناوریهای اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند.
پیشرفتهای جهانی در علم وتکنولوژی، الزامات عمده ای رابرای مراکز آموزش کشاورزی دربرداشته است. پیشرفتهای جدید در علم وتکنولوژی بر روی موضوعات و دوره های مختلف علوم کشاورزی که لازم است فراگیران بگذرانند تأثیر می گذارد.بکارگیری مطلوب از ظرفیتها و قابلیتها ایجاد شده توسط فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی می تواند درجهت توسعه و گسترش آموزش کشاورزی در ایران مفید و مؤثر باشد. آموزش از راه دورمبتنی بر وب بصورت محیطهای مجازی وکلاسهای پیوسته (On – line) نیزمی تواند
محیطهای تعاملی مناسبی برای یادگیری ایجادنماید. از این رو استفاده ازاین نظام آموزشی می تواند کمک شایانی به آموزش کشاورزی بکند.
باتوجه به چالشهایی که مراکز آموزش کشاورزی کشورپیش رو دارند،استفاده از تجربیات دیگرکشورها در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات در آمزش کشاورزی مثمرثمر می باشد. فناوری اطلاعات نه تنها مستلزم وضع بودجه و تخصیص منابع بیشتر در این زمینه است، بلکه بازنگری در روشهای آموزشی یادگیری و کیفیت برنامه ها نیز ضروری می باشد. میزان آشنایی با زبان انگلیسی و پذیرش کاربرد اینترنت در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در علوم کشاورزی، نقش به سزایی در میزان پذیرش، پیشرفت و رضایت مندی توسط فراگیران دارد و فواید اینترنت بر دانشجویان و اساتید علوم کشاورزی اثر می گذارد.درنتیجه لازم است موانع استفاده بهینه از فناوری اطلاعات جدید شناخته شود و عوامل مرتبط با استفاده از این فناوری وامکان استفاده از آن در برنامه های آموزشی در سطح مراکز اجرایی شناسایی گردد.
● راهکارهای پیشنهادی
▪ کاربرد نظامهای نوین اطلاعات الکترونیکی به شکل های مختلف یادگیری از راه دور در آموزش کشاورزی به عنوان روشی برای بهبود اثر بخشی آموزشهای قبل ازخدمت وحین خدمت مورد استفاده آموزشگران بطور جدی مورد توجه قرارگیرد.
▪ الزام در تدریس مراحل هفتگانه فناوری اطلاعات برای آموزشگران آموزش کشاورزی و انتقال آن به فراگیران .
▪ لازم است شناخت و درک دانشجویان و دانش آموزان نسبت به اصول اساسی مدیریـت ازجمله مهارتهای تصمیم گیری، فنون و روشهای برنامه ریزی و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات راتقویت نمود.
▪ کسب مهارت در ایجاد و ساخت صفحات وب، وب لاگهای آموزشی جهت تسهیل درارتباط فراگیران علوم کشاورزی با یکدیگر.
▪ توسعه محیط حقوقی به منظور حمایت از ایجاد و تقویت دوره های آموزشی مرتبط با گرایشهای فناوری اطلاعات.
▪ برنامه ریزی درسی برای مشاغل کشاورزی با توجه به کاربرد فناوری اطلاعات درآن صورت گیرد.
▪ تجدید نظر و روزآمد نمودن برنامه های درسی آموزش کشاورزی با توجه به دید گاههای نو در زمینه فناوری اطلاعات و یادگیری و اهمیت بهره گیری از فناوری اطلاعات وارتباطات در صحنه های آموزشی و تدارک برنامه های آموزشی ضمن خدمت برای آموزشگران.
▪ تصحیح آموزشهای کشاورزی از راه دور، به منزله پدیده ای کاملاً کارآمد درپر کردن شکافهای میان عرضه وتقاضا قابل تأمل است. عرضه این شیوه از آموزش، به ویزه برای شاغلان مشتاق یادگیری و تحصیل و افرادی که یا نمی خواهند و یا نمی توانند از آموزشهای رسمی استفاده کنند بسیار مغتنم و مفید خواهد بود.
▪ بسط و گسترش استفاده از رایانه وسایر ابزارهای اطلاعاتی در فرایند یاددهی _ یادگیری در اکثر کشورهای پیشرفته، رایانه و نرم افزارهای رایانه ای جزء تجهیزات اساسی مراکز ومؤسسات آموزش کشاورزی شده اند وبه شکلهای گوناگون از سخت افزارها و نرم افزاهای رایانه ای برای بهبود کیفیت یادگیری استفاده می شود. امروزه سؤال این است که چگونه به بهترین وجه رایانه را برای ایجاد یادگیری با کیفیت به خدمت گرفت.
رضا تاج آبادی
مسئول اطلاع رسانی و کتابخانه مرکز آموزش شهید بابایی اراک
صفرعلی رنجبر
کارشناس کتابداری و مسئول کتابخانه مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی
منابع و مآخذ :
۱. ارتقای آموزشهای نوین با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات. اطلاعات. ش ۲۶۲۴ ( ۱۵ آبان ۱۳۸۱. ص ۵
۲. اطرشی، مهرداد. اینترنت در خدمت ترویج و آموزش کشاورزی. » جهاد.ش ۱۸۴- ۱۸۵ ( فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۵ ). ص ۳۱-۳۲.
۳. امام جمعه، طیبه. آموزش و پرورش در عصر اطلاعات. رشد تکنولوژی آموزشی. ش ۲، ( آبان ۱۳۸۲ ). ص ۲۳ – ۲۷.
۴. برنامه درسی درعصر فناوری اطلاعات و ارتباطات / انجمن برنامه ریزی درسی ایران. – تهران، آییز : انجمن برنامه ریزی درسی ایران، ۱۳۸۳.
۵. بلوم، ابراهام. آموزش و یادگیری درکشاورزی : راهنمایی برای آموزشگران کشاورزی ؛ ترجمه مهدی میر دامادی. – کرج : سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ۱۳۷۱.
۶. بلوم، ابراهام. تدریس و یادگیری درآموزش کشاورزی ؛ ترجمه محمود حسینی، شهرام مقدس فریمانی. – کرج : سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ۱۳۷۲.
۷. بلامپ، برامل هیوس. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش. ترجمه اباصلت خراسانی. رشد تکنولوژی آموزشی. ش۱. ( مهر ۸۲- ۱۳۸۱ ). ص ۱۹- ۲۵.
۸. جاریانی، ابوالقاسم. ICT و تغییرات عمده آموزشی. رشد تکنولوژی آموزشی. ش ۲. ( مهر ۸۳ – ۱۳۸۲ ). ص ۲۰ – ۲۲
۹. جهانگرد، نصرالله. فناوری اطلاعات و ارتباطات. فرهنگ عمومی. ش ۳۲ ( پائیز ۱۳۸۱ ). ص ۱۸- ۲۲
۱۰. چهار سوقی امین، حامد، اینترنت در خدمت تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوزی. جهاد. ش ۲۸۴ – ۲۴۹ ( فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۱ ) ص ۱۸ –۲۳
۱۱. حسینی نیا، غلام حسین، خلاصه ای از ترویج و آموزش کشاورزی. تهران : انتشارات آیش، ۱۳۷۸.
۱۲. خیری، شقایق، اینترنت و آموزش On - line در کشاورزی. جهاد. ش. ۲۶. ( آذر و دی ۱۳۸۲ ).ص ۳۲- ۳۸.
۱۳. دیلمقانی، میترا. فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش آمریکا. رشد وتکنولوژی آموزشی. ش ۲ ( آبان۱۳۸۲ ). ص ۲۸ – ۳۱.
۱۴. دیلمقانی، میترا. فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش آمریکا. رشد وتکنولوژی آموزشی. ش ۳ ( آذر۱۳۸۲ ). ص ۲۷ – ۳۱.
۱۵. دیلمقانی، میترا. فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی ��شورها. رشد وتکنولوژی آموزشی. ش ۵ ( بهمن ۸۳- ۱۳۸۲). ص ۱۴ – ۱۷.
۱۶. ذوالفقاری زعفرانی، رشید. فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی. توسعه مدیریت. ش ۶۴. ( اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۴ ) ص ۴۰ –۴۵.
۱۷. راجرز، آلن. تدوین برنامه درسی مشارکتی در آموزش کشاورزی ترجمه مهدی میر دامادی. – تهران : سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش
۱۸. کشاورزی، ۱۳۸۱.
۱۹. رئیس دانا، فرخ لقا. چالشهای پیش رو در زمینه فناوری آموزشی. رشد وتکنولوژی آموزشی. ش ۳. ( آذر ۱۳۸۲ ).ص ۲۱ – ۲۳.
۲۰. زمانی، ناصر و محمد عبدالملکی. قابلیتهای فناوری اطلاعات(it ) در رفع کاستیهای نظام آموزش کشاورزی کشور. جهاد ش ۲۵۶ ( فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲ ). ص ۴ – ۱۱.
۲۱. سامعی پور، شرمین. اینترنت، شاهراه بزرگ اطلاع رسانی برای ترویج و آموزش کشاورزی. جهاد. ش ۲۵۲ ( مرداد و شهریور ۱۳۸۱ ). ص ۲۸ – ۳۴.
۲۲. سرانی، عاطفه و رضا موحدی. آموزش کشاورزی برای توسعه پایدار روستائی. جهاد. ش ۲۵۶ ( مهر
وآبان ۱۳۵۳ ). ص ۴۵ – ۵۰.
۲۳. علی احمدی، علیرضا و شراگیم شمس عراقی. فناوری اطلاعات و کاربرد های آن. تهران : دانشگاه علم وصنعت ایران، ۱۳۸۲.
۲۴. فرهادی، ربابه. نقش فناوری اطلاعات در آموزش. فصلنامه کتاب. ش ۵۶. زمستان ۱۳۸۲. ص ۱۴۱ – ۱۵۱.
۲۵. فناوری اطلاعات و نقش معلمان در فرایند یاددهی ویادگیری اطلاعات. ش۶۲۵ ۲۲
( ۱۶ آبان ۱۳۸۱ ) ص ۵.
۲۵. فهیمی، مهدی. فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش. فصلنامه پیام کتابخانه. ( ش ۳۸ ). پاییز ۱۳۷۹. ص ۱۶ – ۲۱.
۲۶. لیز، لول. فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای یادگیری دانش آموزان ترجمه توحید صیامی. رشد تکنولوژی آموزشی. ش ۶.( اسفند ۱۳۸۳ ) ص ۸-۹.
۲۷. مجموعه مقالات و همایش ارزیابی بخشهای کشاورزی وصنعت دربرنامه اول و دوم و سوم و چشم انداز آن دربرنامه چهارم ۲۵ مهرماه ۱۳۸۲. – فیروزکوه : دانشگاه آزاد اسلامی ( فیروزکوه )، معاونت پژوهشی ۱۳۸۲. ص ۴۵۰ – ۵۰۲.
۲۸. موحد محمدی، حمید. آموزش کشاورزی. تهران : مؤسسه توسعه روستایی ایران، ۱۳۸۲.
۲۹. مؤمنی، هوشنگ. مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات. – تهران : مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۰.
۳۰. موحدی، رضا. آموزش کشاورزی : چالش ها و فرصتها. – همدان : انتشارات شوق دانش، ۱۳۸۳.
۳۱. مهدی زاده، حسین وحمید موحد محمدی. دیباچه ای بر آموزش کشاورزی. – ایلام : گویش، ۱۳۸۰.
۳۲. نظام آموزشی عالی و اشتغال ( چالش ها، رویکردها و دیدگاهها ). تهران: سازمان انتشارات جهاد و دانشگاهی، جهاد دانشگاهی، واحد تربیت بدنی، ۱۳۸۴ – ص ۱۴۸ – ۱۶۳.
۳۳. وحدت، محمدعلی. فناوری اطلاعات (it ) ونقش آن در تجدید ساختار آموزش عالی. علم وآینده. ش ۱. ( بهار ۱۳۸۱ ).ص ۵۶ – ۵۹.
۳۴. ولدان، رقیه. فناوری اطلاعات و ارتباطات. رشد تکنولوژی آموزش. ش ۴ ( دی ۸۰ – ۱۳۷۹ ). ص ۹ – ۱۲.
منابع انگلیسی:
۱. blustain , H. , Gold stein , P. ; G. Lozier information technology and the new competition in hiher education. sanfrancisco : jossey - Buss , ۱۹۹۹.
۲. Kine lev , v , kommers , pand kostik , B. information and communication technology in secondary education : Moscow , ۲۰۰۴.
۳.Kozma , Robort. B. ( ed ) , tecnology , Innovation and Education change : A Global perpective , a report of the second information technology in education study : ۲۰۰۳
۴. WWW.Ero.govt.nz/publication/ears۱۹۹۷/itsch.html
۵. www.uoregon.edu.moursandfiltersbook۱۹۹۷.index.HTML
نما مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه